Algemene voorwaarden

De algemene leveringsvoorwaarden worden gebruikt door Hap gevestigd op het adres Havenstraat 60b te Monster.

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

·         Hap: Hap, gevestigd te Monster met website: lekkerhap.nl

·         Afnemer: de afnemer die gebruikt maakt van de producten en/of diensten van Hap

·         Product: door Hap te leveren maaltijden en of diensten aan de afnemer.

·         Overeenkomst: een overeenkomst die tot stand komt tussen Hap en de afnemer in het kader van de koop, verkoop dan wel levering van producten en/of diensten door of aan Hap.

Artikel 2 – Algemeen

1.     Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Hap tot verkoop en levering van producten aan haar afnemers.

2.     De algemene voorwaarden van afnemer worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3 – Informatie

1.     Aan door Hap aan derden verstrekte informatie, op welke wijze dan ook, zoals onder andere opgenomen in catalogi, folders, op verpakkingsmateriaal, prijsinformatie en informatie (waaronder foto’s) die op de website van Hap (www.lekkerhap.nl) is vermeld, kunnen geen rechten worden ontleend, bovendien kan deze informatie aan wijziging onderhevig zijn.

Artikel 4 – Aanbiedingen en overeenkomst

1.     Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld en/of de aanbiedingen van Hap een termijn voor aanvaarding bevatten, is Hap bevoegd deze aanbieding binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de op een aanbieding volgende opdracht te herroepen.

2.     Alle aanbiedingen van Hap vervallen van rechtswege indien zij niet door afnemer worden aanvaard binnen de daarin gestelde termijn.

3.     In een aanbieding voorkomende fouten of onjuistheden binden Hap niet.

4.     Een overeenkomst kan uitsluitend tot stand komen door schriftelijke bevestiging door Hap aan de afnemer van de aanvaarding van een bestelling of de uitvoering daarvan.

5.     Een bevestiging via e-mail wordt gezien als een schriftelijke bevestiging.

6.     Hap heeft het recht de overeenkomst, of delen daarvan, door derden te laten uitvoeren.

Artikel 5 – Bestellingen

1.     Bestellingen kunnen worden gedaan via de website van Hap.

2.     Wijzigingen of annuleringen van bestellingen dienen voordat de besteltermijn van een bepaalde bestelling is verlopen aan hap via e-mail doorgegeven te worden. Bij wijziging of annulering na deze termijn is Hap gerechtigd de oorspronkelijke bestelling doorgang te laten vinden, en volledige betaling te vorderen.

3.     Hap biedt haar afnemers de mogelijkheid een abonnement af te sluiten, op basis waarvan zij automatisch, bepaalde producten afnemen. Afnemers kunnen tijdelijke stopzetting of annulering aangeven. Indien geen wijziging wordt doorgegeven, levert Hap automatisch het afgesproken product in de afgesproken frequentie.

Artikel 6 – Bezorging

1.     Bestellingen worden tot nog toe binnen het Westland en Midden Delfland afgeleverd op een door afnemer aan te geven adres, eventueel met vermelding van een alternatief afleveradres in de directe nabijheid van het afleveradres.

2.     Bezorging van de bestelde producten door Hap geschiedt na (volledige) betaling door de afnemer van de voor levering van de betreffende producten verschuldigde bedragen.

3.     Hap gaat bij het uitvoeren van de bestelling uit van de door afnemer kenbaar gemaakte gegevens inzake inhoud bestelling, afleveradres (alternatief leveradres) en gewenste datum van levering. De termijnen voor aflevering vormen een essentieel onderdeel van de overeenkomst en zullen door Hap zoveel mogelijk in acht worden genomen. Hap komt door het enkele overschrijden van een termijn niet in verzuim en afnemer kan aan een dergelijke termijn niet het recht ontlenen om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Met inachtneming van het voorgaande zal Hap geaccepteerde bestellingen, indien het binnen haar macht en mogelijkheden ligt, op en binnen de door afnemer aangegeven dag en tijdspanne uitvoeren, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de afnemer hiervan zo spoedig mogelijk bericht.

4.     Indien de afnemer niet aanwezig is op het moment van bezorging door Hap, dan wel een door haar in te schakelen derde, wordt de afnemer geïnformeerd dat de bestelling is aangeboden. Afnemer dient vervolgens contact op te nemen met Hap, dan wel een door haar ingeschakelde derde, om een nieuw(e) datum/tijdstip voor aflevering te bespreken. De kosten voor deze hernieuwde bezorging zullen door afnemer vergoed moeten worden.

5.     De bestelling dient na ontvangst door afnemer gecontroleerd te worden. Indien afnemer niet direct na ontvangst van de bestelling reclameert wordt Hap geacht conform de bestelling te hebben geleverd.

6.     Behoudens in geval van grove schuld of ernstige nalatigheid is de verplichting tot schadevergoeding door Hap ter zake van het niet, niet juist of niet volledig leveren van een bestelling beperkt tot de waarde van de betreffende bestelling.

7.     Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Hap zich inspannen om bij de levering van een volgende bestelling een vervangend product met dezelfde karakteristieken, kosteloos, beschikbaar te stellen. Indien dit niet mogelijk is zal Hap aan afnemer, bij de levering van de volgende bestelling, een voucher verstrekken voor de waarde van het niet geleverde product.

8.     Het risico voor beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de afnemer bij Hap, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Het risico van de geleverde producten gaat op afnemer over bij de aanbieding van de bestelling op het aangegeven afleveradres dan wel het alternatieve afleveradres.

Artikel 7 –  Houdbaarheid en garantie

1.     De houdbaarheid van de door Hap geleverde producten bedraagt vier maanden na de productiedatum. Afnemer is verplicht de instructies en adviezen van Hap met betrekking tot het bewaren en koelen van de producten van Hap op te volgen.

2.     Hap is niet aansprakelijk in geval producten niet geschikt (zouden) zijn indien afnemer daarvan niet tijdig, te weten direct na levering, melding van heeft gemaakt. Verder is Hap niet aansprakelijk voor gebreken aan de producten die het gevolg zijn van het niet opvolgen door afnemer van de door Hap gegeven adviezen en instructies met betrekking tot het bewaren en koelen van de producten. Hap is ook niet aansprakelijk voor eventuele (allergische) reacties op de door afnemer geconsumeerde producten.

3.     Door de afnemer direct bij bezorging retour gezonden producten, waarvan Hap erkent, dat die onder de garantie vallen, worden door Hap vervangen en kosteloos opnieuw bezorgd.

4.     Hap is tot geen enkele garantie, c.q. vervanging gehouden, indien het gebrek aan het product is veroorzaakt door toedoen van de afnemer of een derde. Hieronder wordt in ieder geval begrepen het niet naleven van de instructies en adviezen inzake het bewaren en koelen van de producten.

5.     Aansprakelijkheid voor gevolg- of indirecte schade van een afnemer of een eventuele derde is steeds uitgesloten.

Artikel 8 – Betaling

1.     Betaling van de bij Hap bestelde producten dient te geschieden direct bij de bestelling. Betaling dient te geschieden via iDEAL (internetbankieren). In geval van automatische incasso doet afnemer, door het aangaan van de overeenkomst met Hap, uitdrukkelijk afstand van het recht de betaling te storneren.

2.     Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van verandering in BTW-tarieven.

3.     De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 9 – Overmacht

1.     Overmacht is te verstaan als elke omstandigheid buiten de wil en toedoen van Hap, al dan niet ten tijde van het aangaan van de overeenkomst voorzienbaar, ten gevolge waarvan de nakoming redelijkerwijs niet van Hap kan worden verlangd en geeft Hap het recht haar verplichtingen op te schorten. Onder overmacht in de zin van deze bepaling wordt onder meer (doch niet uitsluitend) verstaan, gebrek aan grondstoffen, fabrieks- of vervoersstoringen van welke aard dan ook, werkstakingen, gebrek aan personeel, epidemieën, opstootjes, belemmerde of gesloten aanvoer te land, ter zee of in de lucht, vorstverlet, wanprestatie van derden die door Hap ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst werden ingeschakeld, alsmede alle belemmeringen veroorzaakt door maatregelen van overheidswege. Dezelfde omstandigheden betreffende de door Hap ingeschakelde derden vallen eveneens onder deze bepaling.

2.     Indien de nakoming van de overeenkomst niet blijvend en/of onmogelijk is geworden, zijn partijen, indien als gevolg van de omstandigheden zoals hiervoor bedoeld, de uitvoering van de overeenkomst met meer dan vier (4) weken wordt opgeschort, bevoegd de overeenkomst te ontbinden door daarvan aan de andere partij schriftelijke mededeling te doen, zonder dat de ene partij tegenover de andere partij aanspraak op schadevergoeding heeft. Een zodanige mededeling zal moeten geschieden binnen één (1) week na het verstrijken van hierboven genoemde termijn.

Artikel 10 – Intellectuele Eigendomsrechten

1.     Intellectuele eigendomsrechten onder andere op de receptuur, de verpakkingsmaterialen, de naam, de formule, de bijbehorende woord- en beeldmerken, etc. berusten bij Hap.

2.     Indien blijkt dat door afnemer inbreuk wordt gemaakt op de hiervoor genoemde intellectuele eigendomsrechten zal Hap iedere verdere levering aan afnemer staken, dan wel beëindigen en afnemer aansprakelijk stellen voor de door Hap geleden schade. Tevens behoudt Hap zich het recht voor een verbod te eisen voor iedere toekomstige inbreuk op haar intellectuele eigendomsrechten met verbeurte van een boete bij overtreding daarvan.

Artikel 11– Overige bepalingen

1.     Indien een bepaling van deze voorwaarden en/of een bepaling uit een overeenkomst tussen Hap en een afnemer nietig is of vernietigd mocht worden, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden en die overeenkomst onverminderd van kracht. Partijen zijn alsdan verplicht om in onderling overleg de nietige of vernietigbare bepaling(en) te (doen) sluiten/vervangen op een wijze die zoveel mogelijk recht doet aan de bedoeling van de nietige of vernietigde bepaling.

2.     Afwijkingen van – of aanvullingen op – deze voorwaarden of een overeenkomst waarop zij van toepassing zijn kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen.

3.     Indien wenselijk en/of noodzakelijk geacht, is Hap bevoegd tot wijziging van deze algemene voorwaarden over te gaan.

Artikel 12– Toepasselijk recht / geschillen

1.     Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Hap is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen in het kader van die aanbiedingen en daaruit voortvloeiende overeenkomsten kunnen worden voorgelegd aan de rechter in Amsterdam, dan wel een andere bevoegde Nederlandse rechter.